Hello Qt

2019年5月7日
$ mkdir hello
$ cd hello
$ vi hello.cpp

$ ls
./ ../ hello.cpp
$ qmake -project
$ ls
./ ../ hello.cpp hello.pro
$ vi hello.pro

 hello.proの最終行に「QT += widgets」を追加する必要がある。「qmake hello.pro」コマンドを実行してMakefileを作成し、makeコマンドでビルドして実行ファイルを生成するが以下のようなエラーが発生してしまう。

$ make
g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I. -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5 -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -I. -isystem /usr/include/libdrm -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/mkspecs/linux-g++ -o hello.o hello.cpp
hello.cpp:1:10: fatal error: QApplication: そのようなファイルやディレクトリはありません
#include <QApplication>
^~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
make: *** [Makefile:364: hello.o] エラー 1

 qmake hello.proコマンドを実行してMakefileを作成し、makeコマンドでビルドして実行ファイルhelloを生成し、このファイルを実行する。

$ ls
./ ../ hello.cpp hello.pro
$ qmake hello.pro
$ ls
./ ../ Makefile hello.cpp hello.pro
$ make
g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I. -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5 -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtWidgets -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -I. -isystem /usr/include/libdrm -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/mkspecs/linux-g++ -o hello.o hello.cpp
g++ -Wl,-O1 -o hello hello.o  -lQt5Widgets -lQt5Gui -lQt5Core /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so -lpthread
$ ls
./ ../ Makefile hello* hello.cpp hello.o hello.pro
$ ./hello